CZECH OPEN 2010
Icehockey
26-28 mars 2010
U15-16

CZECH OPEN 2010

Information


This information will also follow in english, please see below.

Vážení sportovní pøátelé,

dovolujeme si tímto pøivítat Vaše hokejové mužstvo na mezinárodním hokejovém turnaji CZECH OPEN 2010. Letošního 13. roèníku turnaje se v kategorii mladšího dorostu (r.1995/94) úèastní mužstva ze Švédska a Èeské republiky.

Místo konání turnaje:
Ice-Arena, Tupolevova ulice, Praha 9 – Letòany

Registrace mužstev:
Se koná v pátek 26. bøezna 2010 na sekretariátu vedení turnaje v prostorách Ice-Areny v Letòanech. Registrace mužstev a kontrola vìku hráèù podle registraèních prùkazù musí být provedena nejpozdìji jednu (1) hodinu pøed nastoupením mužstva k prvnímu utkání na turnaji.

Hrací systém:
V kategorii mladšího dorostu startuje 8 mužstev ze dvou zemí. Mužstva jsou nasazena do jednotlivých “poolù“ direktoriátem turnaje. Kriteria pro urèení celkového poøadí jsou uvedena v bodì 6 PROPOZIC TURNAJE. Mužstva na 1.-4. místì hrají semifinále a finále podle ROZPISU UTKÁNÍ TURNAJE. Mužstva na 5.-6. a 7.-8. místì hrají ještì jedno utkání o koneèné poøadí. Ètyøi mužstva mají na turnaji garantováno pìt (5) utkání, semifinalisté šest (6) utkání!

Zápis o utkání:
Musí být vždy korigován (je pøipraven z poèítaèe), tj. podepsán trenérem nebo vedoucím mužstva a pøedán vedení turnaje nejpozdìji 15 minut pøed zaèátkem utkání!

Šatny:
Každé mužstvo bude mít k dispozici šatnu se sprchami a wc, ato bìhem turnajového dne. Klíèe od své šatny si vyzvednete na sekretariátu turnaje proti vratné záloze Kè 500,- (zálohu obdržíte zpìt pøi vrácení klíèe). Šatna musí být uvolnìna nejpozdìji 30 minut po skonèení Vašeho posledního utkání dne. Prosíme mužstva o dodržování uvedených èasù a o udržování èistoty a poøádku v šatnách!

Ceny na turnaji:
Mužstva na 1., 2. a 3. místì obdrží pohár a zlaté, støíbrné resp. bronzové medaile (max. 22 kusù na mužstvo). Vìcnou cenu obdrží i nejlepší hráè z každého mužstva na 1.-4. místì. Mužstvo s nejmenším poètem trestných minut po odehraných 4 utkáních obdrží pohár FAIR-PLAY.

Startovné: Je stanoveno ve výši Kè 300,- za hráèe (hradí se pøi registraci mužstva).

Zdravotnická služba: Bude zabezpeèena bìhem všech utkání na turnaji.

Restaurace v Ice-Arenì, *Kuèerovka*: Bude otevøena bìhem celého turnaje.

Broušení bruslí: Provádí za úplatu v hokejovém shopu JB Sport v Ice-Arenì.

Tìšíme se na Vaši úèast!
Organizátoøi turnaje
ScanAct + SW Travel
*******************************************************************

SWEDISH/ENGLISH:

Tjeckisk agentur ScanAct och samarbetspartner SW Travel Prag arrangerar ishockey turnering CZECH OPEN 2010!

Datum: 20100326 - 20100328

Plats: ICE-ARENA i Prag med 2 rinkar.

För 13:e året arrangerar vi turnering CZECH OPEN.

I år gör Kungsörs IK, Nittorps IK, Brynäs IF, Sollentuna HC (alla SWE) och HC Tábor, HC Baník Most, HC Benátky nad Jizerou samt Výbìr regionu (alla CZE) upp om Czech Open titeln 2010!

Hjärtligt välkomna till Tjeckien och Prag!


Allmän information in english:

TEAM REGISTRATION
Your team must be registered at secretariate (in ICE-ARENA) on Friday 26. March 2010, no later than one hour (1) before your first game in the tournament. Age control of your players will be approved according to valid passport or ID-card with photo. We ask teamleaders to bring those legitimations to secretariate in time. The player without above mentioned legitimation can be disqualificated from the tournament.

COMPETITION
Eight teams from two countries will be participating in this category. Teams are compiled to each „pool“ by the tournament directoriate. Total winner will meet team on 4:th place in SEMI-FINAL A, team on 2:nd place will meet team on 3:rd place in SEMI-FINAL B. Winners will continue to FINAL GAME. Losers will play for 3:rd place in the tournament. Four teams have guarranted five (5) games, semifinalists six (6) games in the tournament.

MATCHPROTOCOL
Matchprotocols will be done by computer and be ready in tournament´s secretariate. Teamleaders have to check and sign them thirty (30) minutes before the game start, at the latest. Please, check carefully names and shirt numbers of your players. We must remind you, that according to czech rules the goal shot by player, whose name is not signed in matchprotocol, can NOT be approved!

CHANGINGROOMS
Each team will have *own* changingroom (with bath & toilets) during the tournament day! We recommend you to leave changingroom after your latest game on Friday and Saturday. We will try to help you with some dryingroom for your hockey-equipment to put over night.

PRIZES
Teams trophy and medals for 1:st (gold), 2:nd (silver) and 3:rd (bronze) place.
The best player in each team ranked 1-4 will be awarded by individual prize.
The team with least penalty minutes after poolgames will get FAIR-PLAY cup.

INSURANCE
Teams are advised to arrange adequate insurance coverage for their players.
Teamleaders need to have confirmation about that in Ice-Arena, when your team is playing!

FIRST AID
Is on duty in ICE-ARENA during the tournament.

SKATES SHARPENING
You can get in ICE-ARENA Hockeyshop.
We recommend you to take own sharping machine.

SKATE PROTECTING
Is not necessary to wear on your skates, but can be recommended.

SWIMMING TRUNKS
Take with you swimming trunks for using at indoor swimmingpool, situated at nerby building to ICE-ARENA , only 20 meters to go.

DRINKING WATER
The water from tap is usually for drinking, but we recommend to buy „Good Water“ at nearby TESCO market opened 24 hours a day (1,5 liters bottles cost you 10-15 CZK).

ICE-ARENA´s RESTAURANT
Will be open during the whole tournament.

CURRENCY
Czech crowns – CZK
For 1 USD you will get at bank office approx. 18,80 CZK.
For 1 EUR – 25,50 CZK.
For 1 SEK – 2,50 CZK.

CELLULAR PHONE
GSM mobil phone is in use in Czech Republic without any problem.

CREDIT CARDS
VISA, VISA Electron, MasterCard, EuroCard and other wellknown credit cards is in use at bigger shops, department stores, restaurants, bankomats, petrol stations etc.

ATTENTION
Be carefull and watch your things all time before thiefs and do not leave your hockey-equipment, sticks etc. without any attention, supervising.Cup is finished

The Cup finished 3540 days ago.

Finals

Home Team Guest Team Result
Brynäs IF
Brynäs IF vs Nittorps IK 5 - 6
HC Tábor
HC Tábor vs HC Baník Most 3 - 5

Gallery