CHRISTMAS CUP U-16 2017
Icehockey
15 - 17 dec 2017
U 16 (-02)

VII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W HOKEJU NA LODZIE

CHRISTMAS CUP U-16

Toruń, 15-17.12.2017 r.

REGULAMIN

 

1.      ORGANIZATORZY TURNIEJU.

 

Organizatorem turnieju jest Międzyszkolny Klub Sportowy „Sokoły” Toruń.

Współorganizatorem turnieju jest Urząd Miasta Torunia.

 

2.      UCZESTNICY TURNIEJU.

W turnieju biorą udział zawodnicy z rocznika 2001 i młodsi z drużyn:

ñ  IHS/Pardaugava (Latvia),

ñ  Jelgava LSS (Latvia),

ñ  Brocenu NJBSS (Latvia),

ñ  HK Brest (Belarus),

ñ  Jantaraja Zvezda Kaliningrad (Russia),

ñ  HC Vitebsk (Belarus),

ñ  Daugavpils BJSS (Latvia),

ñ  Dynamo Bereza (Belarus),

ñ  Polska U-16 White (Poland),

ñ  Polska U-16 White (Poland),

ñ  TMH Polonia Bytom (Poland),

ñ  MKS Sokoły Toruń (Poland).

 

3.      TERMIN I CZAS TRWANIA TURNIEJU.

 

Turniej rozegrany zostanie w dniach 15 - 17 grudnia 2017 roku.

Godziny rozpoczęcia poszczególnych meczy zostaną podane w „programie turnieju”.

 

4.      MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU.

 

Turniej zostanie rozegrany na dwóch taflach lodowiska „Tor-Tor”, przy ul. Gen. Józefa Bema 23-29 w Toruniu.

Kontakt do organizatora: Andrzej Rutkowski  +48 662 034 377.

5.      SKŁADY DRUŻYN.

 

 

ñ  Drużyna składa się z maksymalnie z 22 zawodników wraz z bramkarzami.

ñ  W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2002 roku i młodsi ( w przypadku starszych chłopców lub dziewcząt, wymagana jest zgoda Komisji Technicznej, która może odstąpić od tej reguły ).

ñ  Kierownik drużyny, przed rozpoczęciem turnieju, powinien dostarczyć do Komisji Technicznej:

1.          listę zawodników z numerami koszulek zawodników

2.          książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi

3.          licencje PZHL lub legitymacje szkolne zawodników w przypadku drużyn polskich

4.          paszport w przypadku drużyn zagranicznych

 

 

6.      SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU.

 

 

Ø  Organizacja meczu:

 

ñ  czas rozgrywania : 2 x 20 minut, zmiany lotne

ñ  lód robiony jest po każdym meczu,

ñ  drużyny rozgrywające następne spotkanie wchodzą na lód bezpośrednio po zrobienia lodu, na 5-cio minutową rozgrzewkę bez krążków, po czym grają mecz.

ñ  gra ciałem jest dozwolona;

 

ñ  Turniej zostanie rozegrany w trzech etapach.

 

ñ  Pierwszy etap grupowy rozgrywany jest w dwóch grupach po sześć zespołów, systemem „każdy z każdym” ( mecze 1 – 30 ).

ñ  Po zakończeniu wszystkich spotkań zostanie ustalona kolejność drużyn w grupach  od 1 do 6 miejsca

ñ  O kolejności zajętych  miejsc decyduje suma zdobytych punktów.

ñ  Przy równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności miejsc decydują:

a)     przy dwóch drużynach :

·         liczba zdobytych punktów w spotkaniu pomiędzy tymi drużynami

·         liczba zdobytych bramek w spotkaniu pomiędzy tymi drużynami,

·         korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach fazy grupowej turnieju,

·         większa liczba strzelonych bramek w fazie grupowej turnieju,

b)     przy większej liczbie drużyn:

·         sporządza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między tymi drużynami i na tej podstawie ustala się kolejność.

·         Jeżeli w punktacji pomocniczej kilka drużyn uzyska taką samą ilość punktów, stosuje się zasady określone w ust. a.

c)      jeżeli, stosując zasady określone w ust. a i b, nie można ustalić kolejności drużyn biorących udział w turnieju, o miejscu drużyny decyduje losowanie, dokonane przez przedstawiciela Komisji Technicznej Turnieju w obecności przedstawicieli zainteresowanych drużyn.

 

 

 

ñ  Druga faza turnieju – półfinały z udziałem drużyn, które zajęły 1 i 2, oraz 3 i 4 a także 5 i 6  miejsca w swoich grupach eliminacyjnych – rozgrywana jest we wtorek 17.12.2017 r. ( mecze 31 – 36 ).

ñ  W spotkaniach drugiej fazy turnieju musi zostać wyłoniony zwycięzca każdego meczu, dlatego w przypadku remisu w regulaminowym czasie, po jego zakończeniu następuje seria rzutów karnych, wykonywana zgodnie z regulaminem IIHF, aż do wyłonienia zwycięzcy.

 

 

ñ  Trzecia faza turnieju – rozgrywana jest we wtorek 17.12.2017 r. ( mecze 37 – 42 ).

ñ  W trzeciej fazie turnieju rozgrywane są spotkania, mające na celu ustalenie końcowej klasyfikacji turnieju, czyli miejsc 1 – 12.

ñ  W spotkaniach trzeciej fazy turnieju musi zostać wyłoniony zwycięzca każdego meczu, dlatego w przypadku remisu w regulaminowym czasie, po jego zakończeniu następuje seria rzutów karnych, wykonywana zgodnie z regulaminem IIHF, aż do wyłonienia zwycięzcy.

 

 

 

Ø  Na zakończenie turnieju wybrani zostaną:

 

·         najlepszy bramkarz turnieju,

·         najlepszy napastnik turnieju,

·         najlepszy obrońca turnieju,

·         najlepszy zawodnik turnieju,

 

 

Ø  Wszyscy wyróżnieni zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

7.      PRZEPISY.

 

Na lodzie każde spotkanie w meczach grupowych i finałowych prowadzi dwóch sędziów.

W turnieju obowiązują przepisy gry w hokeja IIHF i PZHL.

Zawodnik, który otrzymał karę meczu zostanie odsunięty od jednego meczu

Zawodnik, który otrzyma dwie kary 10-cio minutowe zostanie odsunięty od jednego meczu.

 

8.      KOMISJA TECHNICZNA TURNIEJU.

 

Komitet Organizacyjny powołuje na czas trwania turnieju 3-osobową Komisję Techniczną w składzie:

Ø  Andrzej Rutkowski        - przewodniczący,

Ø  Patryk Kasprzyk             - sędzia główny,

Ø  Michał Bohuszko            - członek

Komisja Techniczna przeprowadzi weryfikację spotkań po każdym dniu turnieju oraz wyda komunikat, który zostanie opublikowany na stronie https://www.cuponline.se/start.aspx?cupid=25816

Komisja Techniczna będzie również rozpatrywać ewentualne protesty drużyn, przy czym drużyna wnosząca protest zobowiązana jest do wniesienia kaucji w wysokości 200 zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, kaucja zostanie zwrócona drużynie protestującej. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, wniesiona kaucja przepada na rzecz organizatorów turnieju.

Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

9.      NAGRODY W TURNIEJU.

 

Zawodnicy trzech pierwszych drużyn otrzymają medale.

Każda drużyna otrzyma puchar, oraz dyplomy za zajęte miejsce.

Zwycięzcy klasyfikacji indywidualnych otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.

 

10.  UWAGI KOŃCOWE DO REGULAMINU.

 

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji przepisów niniejszego regulaminu, które mogą być przedmiotem sporu.

 

                                                                                              Przedstawiciel organizatora

 

 

 

VII International Hockey on Ice Tournament

CHRISTMAS CUP U-16

Toruń, 15-17.12.2017 r.

REGULATIONS

 

1.      The organizers of tournament

 

The organizer of the tournament is Interschool Sport Club „Sokoły” Torun.

Coorganizer of the tournament is City Hall of Torun.

.

 

2.      The competitors.

 

Players born in 2002 and younger take part  in this tournament:

ñ  IHS/Pardaugava (Latvia),

ñ  Jelgava LSS (Latvia),

ñ  Brocenu NJBSS (Latvia),

ñ  HK Brest (Belarus),

ñ  Jantaraja Zvezda Kaliningrad (Russia),

ñ  HC Vitebsk (Belarus),

ñ  Daugavpils BJSS (Latvia),

ñ  Dynamo Bereza (Belarus),

ñ  Polska U-16 White (Poland),

ñ  Polska U-16 White (Poland),

ñ  TMH Polonia Bytom (Poland),

ñ  MKS Sokoły Toruń (Poland).

 

3.      Date and time of tournament.

 

The tournament  will take place on 15-17 December 2017.

The hours of the start of particular matches will be given in „tournament programme”.

 

4.      Place of tournament.

 

The tournament will take place on two icerinks of Tor-Tor, 23-29 Gen. Józefa Bema Street, Torun.

Telephone contact to organizer: Andrzej Rutkowski  +48 662 034 377.

 

 

 

5.      Composition of teams.

 

ñ  The team consists of maximum 22 players including keepers.

ñ  In the tournament players born in 2002 and younger can take part. ( in case of older boys or girls, the approval of Technical Comitee is required, it can allow for derogation from the rules).

ñ  Manager of the team before the start of the tournament, should provide to the Technical Committee:

1.          a list of players with numbers of players shirts,

2.          health books with current medical examination,

3.          licenses or school ID cards for Polish teams players,

4.          passport for foreign teams.

 

 

6.      The tournament system.

 

 

Ø  The organisation of match:

 

ñ  playing time: 2 x 20 minutes of the game stop time.

ñ  ice is made after each match . Between the periods there will be no break!

ñ  teams playing next match go on ice immediately after it is made, on a 5-minute warm-up without the rollers, and then play the game .

ñ  body game is allowed.

 

ñ  The tournament will be played in three stages

 

ñ  The first group stage is played in two groups of six teams, running "peer" (games 1 - 30).

ñ  After all the meetings, the order of teams in groups of 1 to 6 will be determined.

ñ  The order of taken places is determined by the sum of points scored.

ñ  When  equal amount of points is gained by two or more teams,  the order of places is determined by:

a)      the two teams:

·         the number of points scored in a meeting between these two teams

·         number of goals scored in the meeting between these two teams,

·         favorable goal difference in all meetings of the group stage of the tournament,

·         greater number of goals scored in the group stage of the tournament,

b)      with a larger number of teams:

·         shall be given an additional secondary scores of  meetings between these two teams only and on this basis shall be determined in order.

·         If the secondary scoring several teams obtain the same number of points, the rules set out in paragraph. a. are use.

c)       if using the principles set out in paragraph. a and b, you can not determine the order of teams participating in the tournament, the draw determines the place of teams, made by a representative of the Tournament Technical Committee in the presence of representatives of interested teams.

 

 

 

ñ  The second phase of the tournament - the semi-finals with the participation of teams that were ranked 1st and 2nd, 3rd and 4th, 5th and 6th  place in their qualifying group - is played on Tuesday 17/12/2017. (Game 31 - 36).

ñ  During meetings of the second phase of the tournament the winner of each match has to be chosen, so in case of a tie in the regular time, after the end followed by a series of penalty kicks, carried out in accordance with the rules of the IIHF, until there is a winner.

 

 

ñ  The third phase of the tournament - is played on Tuesday 17/12/2017. (Game 37 - 42).

ñ  In the third phase of the tournament matches  are played  to determine the final ranking of the tournament, places 1 - 12.

ñ  During meetings of the third phase of the tournament the winner of each match has to be chosen so in case of a tie in the regular time, after the end followed by a series of penalty kicks, carried out in accordance with the rules of the IIHF, until there is a winner.

 

 

 

Ø  At the end of the tournament  there will be selected:

 

·         best goalkeeper of tournament,

·         best forward of tournament,

·         best defender of tournament,

·         best player of tournament,

 

 

Ø  All players will receive commemorative awarded trophies and prizes.

 

7.      Rules.

 

On the ice every meeting in the final and group games is lead by the two referees.

In the tournament rules of the game of hockey of IIHF and PZHL hold true.

The player, who received a match penalty shall be moved from one match.

A player who receives two penalties of  10 minutes,  will be moved from one match.

 

8.      Technical Comitee

 

The Organizing Committee shall  appoint for the duration of the tournament 3-seat Technical Committee composed of:

Ø  Andrzej Rutkowski        - chairman,

Ø  Patryk Kasprzyk             - main referee,

Ø  Michał Bohuszko            - member.

Technical Committee meetings will validate each day of the tournament and will issue a message that will be published on the site: https://www.cuponline.se/start.aspx?cupid=25816

The Technical Committee will also consider any protests  of teams, the team requesting the protest is required to submit a deposit in the amount of 200 zł. Acceptance of the protest, the deposit will be returned to the team protesting. In the case of a negative consideration of the protest, brought deposit shall be forfeited in favor of the organizers of the tournament..

Technical Commission decisions are final and not subject to appeal.

 

9.      The tournament awards.

 

Players of the first three teams will receive medals.

Each team will receive a trophy and a certificate for taken place.

Winners will receive individual classification statues and prizes.

                                   

10.  Final comments.

 

The organizer reserves the exclusive right to interpret the provisions of these Rules, which may be the subject of a dispute.

 

                                                                                              A representative of the organizer