U15 & U17 Czech Spring Hockey Cup
Icehockey
29 - 31 March 2013
U-15 (1998), U-17 (1996/97)

OBSERVERA: Regler finns också PÅ SVENSKA, se nedan:
NOTICE: Tournament´s rules IN ENGLISH, see below:


C. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Hrací øád

a) Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutìžního a disciplinárního øádu ÈSLH a ustanovení tìchto propozic. Koneèné rozhodnutí ve všech sporných pøípadech náleží organizaènímu výboru turnaje.
b) Turnaje se zúèastní týmy r. 1998 (U15) a 1996/97 (U17). Vedoucí týmù pøedloží pøed zahájením turnaje poøadateli turnaje soupisku hráèù s uvedením data narození a èísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúèastnìní hráèi jsou øádnì pojištìni.
c) V pøípadì vylouèení hráèe do konce utkání rozhodne o jeho úèasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

2. Hrací systém

Turnaje se zúèastní 6 týmù.

3. Umístìní

Vítìz utkání získá do tabulky 2 body. Pøi nerozhodném výsledku získá každý z obou týmù do tabulky 1 bod. Poražený tým nezíská žádný bod.

O umístìní rozhoduje:
a) vìtší poèet získaných bodù
b) pøi rovnosti bodù 2 a nebo více týmù, bude jejich poøadí urèeno výsledky utkání sehraných mezi tìmito mužstvy (vzájemná utkání)
c) pokud trvá rovnost bodù ze vzájemných utkání, rozhoduje brankový rozdíl (skóre) ze vzájemných utkání, v pøípadì shodného brankového rozdílu získá vyšší poøadí tým s vyšším poètem vstøelených branek.
d) pokud nadále trvá rovnost, rozhoduje brankový rozdíl ze všech utkání ve skupinì
(celkové skóre)
e) pokud je brankový rozdíl ze všech utkání ve skupinì shodný, rozhoduje vyšší poèet vstøelených branek ze všech utkání ve skupinì
f) los

4. Hrací èas

a) Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut èistého èasu. Každé mužstvo odehraje na turnaji 5 utkání.
b) Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných tøetinách, tzn. bìhem utkání pouze jednou – po první nebo po druhé tøetinì
c) Pøed každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut èasu na rozbruslení, utkání zaène ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouèe na rozbruslení poskytne poøadatel turnaje.

5. Øízení utkání
Všechna utkání turnaje øídí 1 hlavní a 2 èároví rozhodèí.
Rozhodèí a pomocné funkce deleguje poøadatel.

6. Zápis o utkání
Zápis o utkání poskytne poøadatel turnaje. Vedoucí týmù zašle soupisku nejpozdìji 25. bøezna 2013 na email poøadatele.

7. Ceny na turnaji
Mužstva na 1. až 3. místì obdrží medaile (max. 22 ks)
Mužstva na 1. až 6. místì dostanou pohár
Bude odmìnìn nejlepší útoèník, obránce a brankáø turnaje.

8. Šatny
Každé mužstvo bude mít k dispozici vlastní šatnu bìhem celého turnaje.

9. Lékaøská služba
Bude zabezpeèena bìhem všech utkání poøadatelem turnaje.


D. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

a) Týmy jsou povinny se v prùbìhu turnaje øídit tìmito propozicemi a pokyny poøadatele.
b) Poøadatel si vyhrazuje právo oprav a zmìn tìchto propozic, pokud si to vynutí potøeba nebo snaha o klidný a hladký prùbìh turnaje.


**************
SVENSK VERSION:
**************

C. TEKNISKA REGLER

1. Spelordning

a) Cupen spelas enligt CIHA (Tjeckiska ishockey förbundets) regler och dessa propositioner. Slutgiltig beslut tillhör alltid till cupkommitet.

b) Cupen spelas för kategori 1998 (U-15) och 1996/97 (U17). Lagledare skickar 2 veckor före turneringsbörjan till cuparrangören laguppställning med spelarensnamn, födelsedatum och tröjnummer. Lagledare frammlägger bevis att alla deltagare i laget har motsvarande försäkring för spel utomlands.

c) I fall att en spelare får matchstraff kommer att cupkommitet bestämma om hans spel i nästföljande match.

2. Spelsystemet

I cupen deltar 6 lag, alla möter alla en gång i gruppen.

3. Placeringar

Vinnare får 2 poäng till tabellen, vid oavgjord match erhåller laget en poäng.
Förlorare får inga poäng.

Om placering i tabellen bestämmer:
a) större antal poäng
b) när 2 eller fler lag erhåller samma poäng, bestämmer om placeringen resultat från ombördes möte
c) om det fortfarande kan ej åtskiljas lagen, bestämmer målskillnad i ombördes möten, om målskillnaden är lika, bestämms placering enligt fler gjorda mål.
d) målskillnad från alla gruppmatcher
e) fler gjorda mål i alla gruppmatcher
f) lottning

4. Speltid

a) Varje match spelas 3 x 15 minuter effektiv tid. Varje lag spelar 5 matcher!
b) Spolning av isen sker alltid efter 2 avspelade perioder, dvs. under matchen bara en gång – efter den första eller andra perioden
c) Uppvärmning före matchen är 5 minuter, matchen börjar strax efter uppvärmningen och utan spolning av isen. Puckar för uppvärmning ordnar cuparrangören.

5. Domarsystem
Alla matcher dömer en huvuddomare och 2 linjemän.
Domarna och andra tävlings funktionärer delegerar cuparrangör.

6. Matchprotokoll
Matchprotokoll fixar cuparrangören. Lagledaren skickar laguppställning senast den 25. mars 2013. Matchprotokoll blir förberedd av cuparrangören och signerad av lagledaren senast 15 minuter före matchen.

7. Priser
Lag på 1.-3. plats erhåller medaljer (max. 22 st.)
Lag på 1.-6. plats erhåller pokal.
Pris får cupens bästa forward, back och målvakt.

8. Omkläddningsrum
Varje lag kommer att disponera med eget omkläddningsrum inom hela turnerings gång.

9. Medicinsk hjälp och servis.
Anordnar cuparrangören. Kommer att vara i ishallen under hela turneringen.


D. ÖVRIGT

a) Det är obligatorisk för alla deltagande lag att följa turneringsregler och propositioner samt anvisningar av cuparrangören.
b) Cuparrangören reserverar sig rätten för ändringar av cupregler, om detta behov uppkommer för en lyckad förlopp av turneringen.


Översättning: Radek Bachtik, scanact@volny.cz


***************
ENGLISH VERSION:
***************

C. TECHNICAL RULES

1. Playing rules

a) Tournament will be played according rules by CIHA (Czech Ice Hockey Association). Final decision belongs always to tournament´s sport commitee.

b) Tournament is organized for category boys born 1998 (U-15) and 1997/96 (U17).
Teamleaders will send 2 weeks before tournament start teamrooster with names for their players, birthday dates, number of jersey. Teamleaders must submit valid insurance for all players and their permission to play abroad.

2. Tournament´s system
6 teams will compete in this tournament, asked play level AAA or AA.

3. Placement

GAME POINTS: 2 points for a win, 1 point for a tie, 0 point for a loss

TOURNAMENT STANDINGS: Teams will be ranked BY THE TOTAL NUMBER OF POINTS obtained. In the event of a tie, final standings will de determined by the following criteria:
* Mutual games
* Score difference of all games
* Most goals
* Coin toss

4. Game time

a) Each game will be played 3 x 15 minutes effective time. Each team will play five (5) games in the tournament!
b) Ice-surface will be cleaned always after 2 periods.
c) Upwarming before game is allowed 5 minutes. Pucks for upwarming will manage tournament organizer.

5. Refferees
All games will be judged by one head refferee and 2 linemen.

6. Gameprotocoll
Gameprotocoll will be managed by tournament organizer. Teamleaders sends Teamrooster 25:th March 2013 at the latest.

7. Tournaments prizes
Gold, silver and gold medals for teams on 1.-3. place (max. 22 pieces).
Cups for teams on 1.-6. place.
Best forward, defenceman and goalkeeper will be awarded by individual prize.

8. Changing rooms
Each team will get own changing room during the whole tournament.

9. First aid
Will be managed during the whole tournament by tournament organizer.