Tautas Florbola līga
Floorball
30 apr - 31 aug 2016
Adults
Sponsor Mangaïi

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

 

 1. Noskaidrot TAUTAS FLORBOLA LĪGAS (turpmāk tekstā saukts TFL) uzvarētāju komandu un kausu ieguvējus.
 2. Popularizēt un attīstīt florbolu Latvijā. Radīt iespēju piedalīties sacensībās uzņēmumu darba kolektīviem un ikvienam interesentam.

 

II VADĪBA 

 

 1. TFL organizē Biedrība „Rīgas Florbola Federācija”.
 2. TFL vada un par tā norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis
 3. Par spēļu rīkošanu atbild Biedrība „Rīgas Florbola Federācija”.
 4. Par katras spēles norisi atbild turnīra galvenā tiesneša norīkotais laukuma tiesnesis.

 

III VIETA UN LAIKS

 

 1. TFL notiek no 2016. gada 23. maija līdz 2016. gada 31. augustam, atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram. Sastādītais kalendārs ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
 2. TFL spēles notiek " Zelta Boulinga un Skvoša centrā" Rīgā, Uzvaras bulvārī 10, organizators patur tiesības nozīmēt spēli citā vietā, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.
 3. Spēļu pārcelšana iespējama tikai viena apļa ietvaros ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms pārceļamās spēles, abām iesaistītajām komandām savstarpēji vienojoties par spēles jauno notikšanas dienu un laiku, vienlaikus iesniedzot galvenajam tiesnesim iesniegumu uz apstiprinātas formas veidlapas, kā arī iemaksājot TFL organizatoru norēķinu kontā 30 EUR. Pārceltā spēle jāizspēlē 30 dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz regulārā čempionāta priekšpēdējai kārtai. Ja abas komandas savstarpēji nespēj vienoties par pārspēles laiku, tad spēlei jānotiek kā paredzēts kalendārā.

 

 

IV DALĪBNIEKI

 

 1. TFL var piedalīties vīriešu komandas, kuras līdz 2016. gada 16. maijam iesūtījušas pieteikumus.
 2. Turnīram drīkst pieteikt spēlētājus, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. Par atkāpēm no šī punkta, izskatot iesniegumus no komandām, lemj Disciplinārā komiteja.
 3. Sacensībās nedrīkst piedalīties spēlētāji, kuri 2014./15. un/vai 2015./16.gada sezonās piedalījušies Latvijas florbola vīriešu virslīgas čempionātā.

 

V PIETEIKUMI UN LICENCES

 

 1. Komandas TFL jāpiesaka līdz 2016. gada 16. maijam, pieteikumu sūtot uz e-pasta adresi Edgards.Jansons@florbolam.lv, aizpildot pieteikuma formu un iemaksājot TFL organizatoru norēķinu kontā dalības maksu Nolikuma VI. daļā noteiktajā apmērā un termiņā.
 2. Komandu spēlētāju un pārstāvju pieteikumi ar katra parakstu, uz apstiprinātas veidlapas, norādot komandas formu krāsas, spēlētāju numurus un dzimšanas datus, kā arī spēlētāja pozīciju jāiesniedz TFL birojā Uzvaras bulvārī 10, Rīgā līdz 2016. gada 20. maijam. Rakstiski pieteikumi katrai spēlei jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 10 minūtes pirms spēles sākuma. Spēles protokolu ar drukātiem burtiem aizpilda spēles sekretārs.
 3. Spēlētāji un pārstāvji par savas veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild paši, to ar savu parakstu apliecinot komandas spēlētāju pieteikumā. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, čempionātā drīkst piedalīties tikai ar ārsta un vecāka vai aizbildņa atļaujām, kuras jāiesniedz TFL birojā kopā ar komandas vārdisko pieteikumu vai papildus pieteikumu.
 4. Katra komanda turnīram drīkst pieteikt ne vairāk kā 15 spēlētājus, tajā skaitā ne vairāk kā 2 oficiālos pārstāvjus. Sākotnēji var pieteikt arī mazāk spēlētāju, atlikušās vietas aizpildot vēlāk. Ja līdz pirmā apļa beigām visas vietas jau aizpildītas, iespējams kādu spēlētāju no komandas atsaukt, tā vietā piesakot citu. Sākoties otrajam aplim šādu darbību vairs nav iespējams veikt.
 5. Lai pieteiktu spēlētājus/pārstāvjus papildus pieteikums TFL jāiesniedz vismaz 1 darba dienu pirms kārtējās spēles.
 6. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
 7. Viena persona nedrīkst pārstāvēt vairākas komandas. Tas neattiecas uz medicīnas darbinieku.

 

VI FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

 

 1. TFL drīkst piedalīties komandas, kuras noteiktajos termiņos nomaksājušas dalības maksu:
 • dalības maksa – 200 EUR;
 • spēles tiesneša un sekretariāta izmaksas–  40 EUR/spēle nominālajai mājinieku komandai.
 1. Dalības maksu jāmaksā līdz 2016. gada 20. maijam, īpašos gadījumos vai ar organizatoru atļauju drīkst otru summas pusi samaksāt līdz 2016. gada 20. jūlijam.
 2. Nominālajai mājinieku komandai ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma nepieciešams segt spēles tiesneša un sekretariāta izmaksas 40 EUR apmērā.
 3. Spēlētāju apdrošināšana ir obligāta un par to atbild katras komandas vadība.

 

VII NORISE

 

 1. Pirms turnīra organizatori rīko dalībnieku pārstāvju sapulci, kurā tiek paziņota izspēles kārtība un spēļu kalendārs. Par sapulces laiku komandu pārstāvji tiks informēti pēc komandu pieteikšanās termiņa beigām.
 2. TFL spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.
 3. Spēles notiek ar pamata spēles laiku 2 x 20 minūtes (neefektīvais laiks) ar 5 minūšu starplaiku starp periodiem.
 4. Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukums, kā arī īpašos gadījumos (pēc spēles laukuma tiesneša ieskatiem). Spēles otrā puslaika pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles "tīrais laiks".
 5. Spēles norisinās 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma komandai ir jābūt vismaz 5 spēlētājiem (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs).
 6. Par uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktus.
 7. Spēles notiek darba dienas vakaros no 19:00 līdz 22:30. Nepieciešamības gadījumā var būt izņēmumi spēļu sākuma laikos.
 8. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā turnīrā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

1)     pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,

2)     pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs,

3)     pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs,

4)     pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs,

5)     pēc mazākās soda laiku summas.

 1. Ilgstoši pārtraukumi spēles laikā:

1)   ja neparedzētu apstākļu dēļ spēle tiek pārtraukta ne vairāk kā uz stundu, tad spēlei jāturpinās kā parasti ar to pašu rezultātu.

2)   ja neparedzētu apstākļu dēļ spēle ir pārtraukta uz vairāk nekā stundu, tad spēle ir jāpārspēlē. Par pārspēles norisi lems Disciplinārā komiteja.

 1. Par neierašanos uz regulārā vai izslēgšanas turnīra spēli komandai, kura nav ieradusies, tiek piešķirts zaudējums 0:5; ja komanda neierodas uz izslēgšanas spēli tai tiek piešķirts zaudējums visā sērijā. Par neierašanos uz spēli tiek uzskatīts spēles sākuma kavējums no kādas komandas puses par 15 minūtēm, ja vien tas nav attaisnojošs iemesls vai force majeur.
 2. TFL notiek divos posmos.

Pirmais posms – KVALIFIKĀCIJA. Komandas aizvada divu apļu turnīru, katrai no komandai savstarpējās spēlēs vienreiz esot nominālajai laukuma saimnieces un vienreiz kā nominālajai viesu komandai.

Otrais posms – PLAY-OFF KAUSA IZCĪŅA. Pēc pamatturnīra rezultātiem komandas tiek sadalītas pa pāriem, aizvadot izslēgšanas spēļu turnīru, lai noskaidrotu 2016 .gada VASARAS TFL čempionus.

 1. Play-off spēlēs pāra uzvarētājs tiek noteikts divu spēļu summā. Pirmajā spēlē nominālie laukuma saimnieki ir komanda, kas turnīra tabulā atradās zemākā vietā.
 2. Fināls un cīņa par 3. vietu tiek izspēlētas vienā spēlē.
 3. Katrai komandai TFL tiek garantētas vismaz 16 spēles.
 4. TFL organizators patur iespēju mainīt izspēles sistēmu atkarībā no pieteikušos komandu skaita.

 

VIII NODROŠINĀJUMS

 

 1. Spēles tiesneši ir atbildīgi par spēles rezultāta paziņošanu TFL galvenajam tiesnesim.
 2. Ar TFL turnīra rīkošanu saistītos izdevumus sedz:

 

ORGANIZATORS:

-          Sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušas),

-          administratīvie izdevumi,

-          galvenā tiesneša darba samaksa,

-          kausu, medaļu un diplomu izgatavošana,

 

KOMANDAS:

-          spēlētāju apdrošināšanas izdevumi, 

-          komandu dalības maksa.

 

MĀJINIEKU KOMANDA:

-          spēles tiesneša un sekretariāta apmaksa

 

 1. Ja komanda pārtrauc dalību TFL turnīra laikā, tad tai ir jāsamaksā visas ar dalību saistītās maksas, neatkarīgi no izspēlēto spēļu skaita.

 

 

IX DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI

 

 1. Spēlētāju un komandu pārkāpumu sodīšana noteikta TFL Disciplinārās komitejas nolikumā un lēmumus par klubu sodīšanu pieņem Disciplinārā komiteja.
 2. Par neierašanos uz 2 spēlēm komandu diskvalificē. Ja diskvalificē komandu, tad visus šīs komandas spēļu rezultātus anulē, ja komanda ir izspēlējusi mazāk par 50% spēļu. Ja komanda aizvadījusi vairāk par 50%, tad atlikušās komandas saņem uzvaru ar 5:0.
 3. Ja komanda līdz noteiktajam termiņam nav samaksājusi noteiktos maksājumus, tās dalība čempionātā tiek apturēta un paralēli komandas notiekošajās spēlēs piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:5.
 4. Par komandas atteikšanos pabeigt spēli soda nauda 150 EUR, ja vien komanda nav iesniegusi protestu, kuru Disciplinārā komisija izskatot, atzinusi par pamatotu.
 5. Protestu iesniegšanas kārtību un izskatīšanas procedūru nosaka Disciplinārās komitejas nolikums.

 

X APBALVOŠANA

 

 1. TFL pirmo trīs vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem, bet katras komandas dalībniekus apbalvo ar medaļām.
 2. Rezultatīvāko spēlētāju, labāko uzbrucēju, aizsargu un vārtsargu apbalvo ar speciālbalvām.
 3. TFL dalībniekus var apbalvot arī ar speciālbalvām.

XI CITI NOTEIKUMI

 1. Papildus šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa ir Disciplinārās komisijas nolikums. Strīdi un domstarpības tiek risinātas atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajām tiesību normām.