Czech Spring Hockey Cup U13
Icehockey
30 mars - 1 april 2012
U-13
OBS: Info om cupen finns också PÅ SVENSKA, se nedan:
NOTICE: Tournament´s info IN ENGLISH, see below:


A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Poøadatel: Czech Tournaments Services

2. Místo konání:
ZS Mìlník, ÈR (6 mužstev)

3. Termín: 30. bøezna – 1. dubna 2012
Zaèátek turnaje 30. bøezna 2012 v 10:00 hod.
Konec turnaje 1. dubna 2012 v 18:00 hod.

4. Vìková kategorie: U-13 (r.99 a mladší)

5. Hrací systém:
Každého turnaje se zúèastní 6 mužstev.
Hrací èas je 3 x 15 minut (èistý èas).
Každé mužstvo odehraje na turnaji 5 utkání!

6. Funkcionáøi organizaèního výboru:
a) Øeditel turnaje: Rostislav Pøíhonský
b) Pøedseda STK: Rostislav Pøíhonský

7. Kontakt:
prihonsky@cts-czech.cz
www.cts-czech.cz
tel.: +420 725 010 106

B. HOSPODÁØSKÁ USTANOVENÍ

a) Startovné ve výši 15:000,- CZK uhradí zúèastnìný tým pøed zaèátkem turnaje poøadateli.
b) Ostatní náklady (dopravu, stravu, ubytování apod.) si hradí každý tým sám.
c) Každý tým je povinen mít 2 sady barevnì odlišných dresù (tmavé a svìtlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v èasovém rozpisu je uveden na prvním místì).

C. PØIHLÁŠKA NA TURNAJ
Pøihlášku zašlete nejpozdìji do 15. února 2012!


**************
SVENSK VERSION:
**************

A. ALLMÄN INFORMATION

1. Cuparrangör: Czech Tournaments Services

2. Plats:
Ishall i staden MELNIK, som ligger också 3 mil från Prag.
Boendet anordnar cuparrangören i själva spelstaden Melnik eller i huvudstaden Prag.

3. Cupdatum: 30. mars – 1. april 2012
Start - fredag 30. mars 2012 kl. 10:00
Slut - söndag 1. april 2012 kl. 18:00

4. Ålderskategori:
U-13 (pojkar födda 1999 och yngre), spelnivå AAA, AA, svår

5. Cupsystem:
6 lag kommer deltaga i varje cup.
Speltid 3 x 15 minuter (effektiv tid).
Alla lag har garanterade att spela 5 matcher i cupen!

6. Cupkommitee:
a) Cupdirektör: Rostislav Pøíhonský
b) Ordförande av sportlig komission STK: Rostislav Pøíhonský

7. Kontakt:
prihonsky@cts-czech.cz (skriv på engelska)
Telefon: +420 725 010 106

Referens/frågor/anmälan:
Radek Bachtik - scanact@volny.cz (skriv gärna på svenska)
Telefon: +420 775 104 411


B. EKONOMISK INFO

a) Startavgift för laget 15.000,- CZK (motsvarar ca 6.250,- SEK) betalas till cuparrangören vid anmälan, senast den 15. februari 2012.

b) Övriga kostnader (för transport till cupen, för mat och logi) betalar deltagande lag från egna resurser.
Cupparrangören anordnar för gästande lag mat och boende för rimliga priser:
från SEK 350,- per dag och person inkl. helpension (frukost, lunch, middag), boendet i ***hotel, spelare i 3bäddsrum, övriga resenärer i dubbelrum
Önskar ni boendet i Prag, begära offert, tack!
För mat, logi och övriga beställda tjänster betalas 70% i förskott senast 30 dagar före ankomsten till Tjeckien, resterande 30% av hela beloppet vid lagregistrering i cupens sekretariat på fredag den 30. mars 2012.

OBSERVERA:
Ett villkor för mottagandet till cupen (gäller utländska lag) är att övernatta i ett av cuparrangörens signerade/auktoriserade hotell. Olika prisalternativ erbjuds!

c) Ankomst rekommenderas senast på torsdag den 29. mars 2012 på kvällen, hemresa på söndag den 1. april 2012 på eftermiddag/kväll. Inga problem att komma ännu tidigare i veckan. Vi kan ordna en ispass, vänskapsmatch, rundtur i huvudstaden Prag, Terezinbesök eller besök på en play-off match i tjeckiska Extraligan.

d) Varje lag tar med till cupen 2 olika färjer av matchtröjor (mörka och ljusa färger). Tröjfärgen till matchen väljer *Hemmalaget* (i spelschemat står Hemmalaget alltid skrivet på första plats).

Först till kvarn gäller..., dock senast den 15. februari 2012!


***************
ENGLISH VERSION:
***************

A. CUP INFORMATION

1. Cuporganizer: Czech Tournaments Services

2. Place:
Ice-hall in town MELNIK, situated also 30 km from Prague.
Accommodation will be managed by cuporganizer in town Melnik or Prague.

3. Cupdates: 30. March – 1. April 2012
Start - Friday 30. March 2012 at 10:00
Finish - Sunday 1. April 2012 at 18:00

4. Age category:
U-13 (boys born 1999 and younger), level AAA, AA, hard
5. Cupsystem:
6 teams will participate in each tournament.
Game time will be 3 x 15 minutes (effective/stop time).
Each team have guarranted to play 5 games in the tournament!

6. Cup commitee:
a) Cupdirector: Rostislav Pøíhonský
b) Chief at sport commitee STK: Rostislav Pøíhonský

7. Contact:
Rostislav Pøíhonský - prihonsky@cts-czech.cz (write in english)
Phone: +420 725 010 106

References/questions/application:
Radek Bachtik - scanact@volny.cz (write in english or swedish)
Phone: +420 775 104 411


B. ECONOMICAL CONDITIONS

a) Tournament´s fee 15.000,- CZK (625 EUR) must be sent with team application 15. February 2012 at the latest.

b) Other costs (for transportation to Slany, for meals and accommodation) must be paid by each team from their own financial resources.
Cuporganizer will manage all necessary meals and hotell accommodation for players, teamleaders and accompanying people, for good prices:
from EUR 35,- per day and person incl. breakfast buffee, lunch and dinner, accommodation at ***hotell, doubleroom for leaders, 3bedrooms for players.
If you wish accommodation in Prague, ask for an offer!

For all meals, accommodation and other ordered services you need to pay in advance up to 70% of all your costs, 30 days before arrival to Czech republic at the latest. The rest of total amount (30%) you will pay with team inchecking to the tournament, at ice-hall secretariate on Friday 30. March 2012.

NOTICE: As a condition of acceptance, out-of-town teams must stay at an cuporganizer´s authorized hotel. Several prices alternative are offered!

c) Arrival recommended on Thursday 29. March 2012 in the evening, departure on Sunday 1. April 2012 in the afternoon or evening. There is no problem to come earlier in the week before tournament starts. We can manage for your team ice-practice, friendly game against some czech team, Prague sightseeing with englishspeaking guide or visit for one Play-off game in czech Extraligue.

d) Each team must bring 2 different colours of their jerseys (dark and light). Colour for the game choose the *Hometeam*.

Application to the tournament is open untill 15. February 2012!